.
damskie buty luksusowe Chritian Louboutin sklep Warszawa Polska
Nr 115, ISSN: 1689-7102 Czwartek, 28 Styczeń 2021
Luksusowe torby Hermes Birkin made in france sklep polska   Luksusowe rezydencje na Karaibach Anguilla kupno sprzedaż lub wynajem

Top10tastes Portal produktów i usług luksusowych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ Top10tastes.com

I. DEFINICJE

  1. Top10tastes.com. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipki 9/23 wpisaną do Rejestru Dzienników wydawanych na nośniku elektronicznym w dniu 16.09.2008 r. w Warszawie.

  2. Portal Top10tastes.com - jest to zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet pod domeną Top10tastes.com. Platforma umożliwia Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez Top10tastes.com i/lub jej Partnerów, a także innych zasobów sieci Internet. Platforma umożliwia dokonywanie rezerwacji produktów i usług przez sieć Internet udostępnioną w domenie Top10tastes.com
 
  3. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług przez Top10tastes.com

  4. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Top10tastes.com.

  5. Usługi - oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Top10tastes.com, w tym:
a. Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) - dotyczy wszystkich stron Portalu Top10tastes.comi/lub Serwisów, w tym:

b. Kanał RSS (Really Simple Syndication) - umożliwienie, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom pobierania części treści zamieszczonych na stronach Portalu Top10tastes.com i zamieszczania ich na stronach internetowych Użytkowników,
              
c. Newsletter  - umożliwienie, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom otrzymywania treści z Serwisu udostępnionego w domenie Top10tastes.com na indywidualne żądanie Użytkownika.

d. - udostępnianie Użytkownikom treści video z Portalu Top10tastes.com na indywidualne żądanie Użytkownika.

e. Katalog druków i formularzy - udostępnianie Użytkownikom druków i formularzy umożliwiających kontakt i współpracę z Partnerami.

f. Usługi wyszukiwania - umożliwienie Użytkownikom zdalnego korzystania z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach Top10tastes.com (np. wyszukiwarka informacji zamieszczonych w Portalu Top10tastes.com i/lub Serwisach, itp.).

g. Usługi marketingowe - umożliwienie Użytkownikom, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, zawarcia umów z dostawcami produktów i usług w zakresie prezentowanym w Portalu Top10tastes.com

h. Usługi reklamowe - emisja materiałów reklamowych w Portalu Top10tastes.com i/lub Serwisach na zlecenie Partnerów.

i. Partner - oznacza podmiot współpracujący z Top10tastes.com z którym użytkownik ma możliwość nawiązania kontaktu poprzez Top10tastes i dokonania transakcji.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Top10tastes.com oraz zakres odpowiedzialności Top10tastes.com i wszelkie inne informacje porządkowe.

  2. Korzystając z Portalu Top10tastes.com Użytkownik tym samym potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

  3. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą uznane za bezzasadne.


  4. Top10tastes.com udostępnia serwisy, w których Użytkownicy mogą skorzystać z usług świadczonych przez Partnerów. W przypadku usług świadczonych przez Top10tastes.com zastosowanie ma regulamin Top10tastes.com, natomiast do usług świadczonych przez Partnerów zastosowanie mają regulaminy szczegółowe udostępniane przez Partnerów na stronach ich poszczególnych serwisów.

III. WARUNKI TECHNICZNE ODNOŚNIE SWIADCZENIA USŁUG

  1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić sobie:

        A. hardware,
        B. połączenie z siecią Internet,
        C. przeglądarkę internetową,
        D. inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z usługi.


  2. Top10tastes.com zastrzega, że w przypadku niektórych serwisów dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

IV.WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW DLA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Portalu Top10tastes.com lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Portalu Top10tastes.com i/lub Serwisów Top10tastes.com oraz rozwiązana z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce innego adresu URL.

  2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych Usług podlega postanowieniom odrębnych regulaminów odpowiednich dla tych usług.

V. OBOWIĄZKI I PRAWA UŻYTKOWNIKA

  1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu Top10tastes.com w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, oraz zasad etycznego korzystania z Internetu.

  2. Zakazane jest korzystanie z Portalu Top10tastes.com w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i powszechnie przyjętym dobrym obyczajem.

  3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

  4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Top10tastes, ul. Nowolipki 9/23, 00-151 Warszawa.

  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

  3. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Top10tastes.com

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Top10tastes.com ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z PORTALU Top10tastes.com

  1. Top10tastes.com zastrzega, że korzystanie z Portalu Top10tastes.com możliwie jest wyłącznie na koszt Użytkownika.

  2. Top10tastes.com nie ponosi odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu Top10tastes.com w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

  3. Top10tastes.com nie utożsamia się z wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych w Portalu Top10tastes.com artykułach pochodzących od innych niż Top10tastes.com wydawców polskich i zagranicznych.

  4. Top10tastes.com nie udziela gwarancji, że korzystanie z Portalu Top10tastes.com przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw, jak i co do merytorycznej zawartości Portalu i/lub Serwisów, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja zostałaby w sposób wyraźny sformułowana przez Top10tastes.com  5. Top10tastes.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Portalu Top10tastes.com, w szczególności spowodowane: działaniem sił wyższych, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.

  6. Top10tastes.com zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości Portalu Top10tastes.com, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

  7. Top10tastes.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu Top10tastes.com, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarzadzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych możliwych aspektów aktywności życiowej.

VIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  1. Top10tastes.com udostępnia w Portalu Top10tastes.com chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, materiały audio i video, a przyjęty w Portalu Top10tastes.com wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony w rozumieniu prawa autorskiego.

  2. Top10tastes.com udostępniając w Portalu Top10tastes.com treści stanowiące samoistny przedmiot ochrony w rozumieniu prawa autorskiego zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

  3. Top10tastes.com udostępnia w Portalu Top10tastes.com treści, do których prawa autorskie przysługują Top10tastes.com i/lub partnerom którzy materiały te dostarczyli, opatrzone znakiem "Copyright (C)  Wszystkie prawa zastrzeżone" oraz treści, do których prawa autorskie przysługują innym podmiotom, co wynikać może z zamieszczonych stosownych not.

  4. Użytkownicy Portalu Top10tastes.com i/lub Serwisów są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.

  5. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów.

  6. Udostępniając własne treści w Portalu Top10tastes.com Partnerzy Top10tastes.com wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Top10tastes.com nie udziela prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów bez wcześniejszej pisemnej zgody.

  7. Top10tastes.com informuje, iż zastrzeżenia określone w niniejszym pkt. mają odpowiednie zastosowanie także do materiałów redakcyjnych PAP udostępnianych Użytkownikom Portalu Top10tastes.com

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2008r.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

3.Top10tastes.com zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

4.Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Top10tastes.com pod adresem http://www.Top10tastes.com/regulamin.html.

5.Korzystanie przez użytkownika z Portalu Top10tastes.com i/lub Serwisów po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.

6.Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.

7.Prezentowana w Top10tastes.com oferta jest limitowana i może się wyczerpać w każdej chwili.

8.Wszystkie podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w zależności od liczby sprzedanych dotąd produktów lun usług. Jednak staramy się aby podane ceny były na bierząco aktualizowane.

9.Wszystkie produkty i usługi prezentowane w Top10tastes świadczone są przez Partnerów portalu top10tastes i należą do Parterów.

10.Top10tastes nie bierze odpowiedzialności za jakość tych usług jak i obsługi oraz za transakcje zawarte z partnerami top10tastes, aczkolwiek przy doborze Partnerów staramy się kierować kryteriami i standardami obsługi na najwyższym poziomie.

11.Wszelkie reklamacje dotyczące jakości produktów lub usług prosimy kierować bezpośrednio do Partnera z którym zawarta była transakcja.

12.W przypadku powtarzających się sygnałów trafiających do nas od niezadowolonych z obsługi przez naszych Partnerów użytkowników Top10tastes.com, jesteśmy gotowi rozważyć wypowiedzenie umowy o współpracy z takim problematycznym Partnerem w imię ochrony dóbr naszych użytkowników i klientów.

Koniec.